0
021284284
محتوای کار در ارتفاع
کار در ارتفاع

کار در ارتفاع

هدف : هدف از تدوین این آیین نامه ، ایمن سازی محیط کار و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار در کلیه کارگاه هایی می باشد که عملیات کار در ارتفاع ...
1 2