0
021284284
محتوای کارآفرینی مبتنی بر فن آوری

دوره آموزشی کارآفرینی مبتنی بر فن آوری اطلاعات entrepreneurship based on Information technology E-learning

دوره آموزشی کارآفرینی مبتنی بر فن آوری اطلاعات+ مدرک فنی حرفه ای کارآفرینی مبتنی بر فن آوری اطلاعات entrepreneurship based on Information technology E-learning آموزش مجازی کارآفرینی مبتنی بر فن آوری اطلاعات : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | ...