0
021284284
محتوای پرورش استعداد کودکان
پرورش استعداد در کودکان

پرورش استعداد در کودکان

کشف استعدادها در کودکانتان وقتی نوزاد شما به دنیا می‌آید و کمی بزرگ‌تر می‌شود می‌توانید بفهمید چپ دست است یا راست دست، این خودش نوعی کشف استعداد است. در افراد چپ دست نیمکره راست مغز فعال است و نیمکره راست ...
1 2