0
021284284
محتوای نکات خودشناسی
مربیگری خودشناسی

مربیگری خودشناسی

                                                                                ...
راههای خود شناسی

راههای خود شناسی

۱. مقدمه: صدهزاران فضل داند از علوم جان خود را می نداند آن ظلوم داند او خاصیت هر جو هری در بیان جوهر خود چون خری که همی دانم یجوز و لایجوز تو ندانی خود یجوزی یا عجوز این روا وان ...
نکاتی در مورد خود شناسی

نکاتی در مورد خود شناسی

هر فرد شخصیت خاص خود با توانایی ها ، رفتار و اخلاق خاص خود را دارد. شما نمی توانید دو نفر را پیدا کنید که دقیقا مانند یکدیگر باشند و شخصیت هایی عینا شبیه به هم داشته باشند. بنابراین هر ...