0
021284284
محتوای نوجوان
دوره آموزشی زبان انگلیسی نوجوانان English for teens E-learningB

دوره آموزشی زبان انگلیسی نوجوانان English for teens E-learningB

نوجوانان نسل پویا و آینده سازان جامعه هستند که در دوره تکوین شخصیت و شکل گیری زندگی خود می باشند .زمینه ها استعداد و فراگیری شایسته تاثیرپذیری و زمینه های تربیت ایجاد می نماید که شرایط رشد ، تکامل و ...