عضویت

محتوای نهی از منکر

امر به نهی و معروف از منکر در خانواده ها commanding the obligatory and refraining from evil in the families E-learning

دوره آموزشی CCCC + مدرک فنی حرفه ای CCCC commanding the obligatory and refraining from evil in the families E- آموزش مجازی امر به معروف نهی از منکر : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دوره ما در ...