0
021284284
محتوای نظام حقوقی

دوره آموزشی حقوق بین الملل عمومی Public International Law E-learning

حقوق بین الملل عمومی به روابط جامعه بین المللی و دولت ها و سازمان های بین المللی نظیر صلح و امنیت، نزاع های حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و... می پردازد