عضویت

محتوای نابود کننده های درد
Massage for weight loss

انواع ماساژها و تاثیر آن بر روی بیماری

ماساژ درمانی ١- کوبش : در بحث ماساژ درمانی ، این روش شامل حرکت دست‌ها با استفاده از ضربات طولانی و یکسان بر روی سطح بدن است. کوبش به پنج شیوه انجام می‌شود، یعنی ضربه زدن با (١) کف هر ...