عضویت

محتوای میزبانی

دوره آموزشی مدیریت تشریفات و پذیرایی Catering and Ceremonial Management E-learningA

در ارتباط با غذا خوردن و پذیرائی دلایل گوناگونی برای ارضای نیازهای شخصی مردم وجود دارد ، مردم ، یک رستوران را تنها برای صرف غذا انتخاب نمی کنند ، بلکه آنجا را برای ارضای نیازهای روانی ، قدرت مالی ...