0
021284284
محتوای موتورهای DC چیست
آشنایی با  موتورهای DC

آشنایی با موتورهای DC

آشنایی با موتورهای DC اساس کار: استاتور موتورهای جریان مستقیم توسط یک منبع خارجی تغذیه می شود که در نتیجه آن جریان جاری شده در استاتور یک میدان یکنواختی را زیر قطب ها به وجود می آورد. حال اگر آرمیچر نیز ...