0
021284284
محتوای موتورهای AC
آشنایی با موتورهای AC

آشنایی با موتورهای AC

آشنایی با موتورهای AC موتور جریان متناوب یک ماشین الکتریکی است که با جریان متناوب تغذیه شده و توان الکتریکی را تبدیل به توان مکانیکی چرخشی یا خطی می‌نماید. موتور جریان متناوب AC از دو قسمت اصلی تشکیل شده: استاتور: ...