عضویت

محتوای موبايل

نمونه وكالت انتقال و صلح موبايل

وكالت انتقال و صلح موبايل موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ........... ..............................  ............................................... .......................... ..................... وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... ...