0
021284284
محتوای مواجه شدن با حوادث
مدیریت بحران

مدیریت بحران

مفاهیم: مدیریت بحران چیست؟ صاحب نظری، مدیریت را هنر انجام امور به وسیله دیگران توصیف کرده و بر نقش دیگران و قبول هدف از سوی آنان تأکید ورزیده است. گروهی دیگر مدیریت را در قالب انجام وظایفی چون برنامه‌ریزی، سازماندهی، ...