0
021284284
محتوای مهندسی مکانیک گرایش سیالات یعنی چه ؟
مهندسی مکانیک گرایش سیالات یعنی چه ؟

مهندسی مکانیک گرایش سیالات یعنی چه ؟

مهندسی مکانیک گرایش سیالات مهندسین سیالات کارهای مهندسین جامدات را می توانند انجام دهند در حالی که این گرایش بیشتر مربوط به موارد زیر می باشد : نقل و انتقال مایعات صنعتی ، عمل احتراق داخل ( مثلاًً در یک ...