عضویت

محتوای مهارت هفت گانه کامپیوتر
جامع مهارتهای رایانه کار درجه ۱ و ۲ (ICDL)

جامع مهارتهای رایانه کار درجه ۱ و ۲ (ICDL)

                                                   جامع مهارتهای رایانه کار درجه ۱ و ۲ (ICDL)   ICDL یک گواهینامه بین المللی ...