0
021284284
محتوای مقاله آموزشی زنبور عسل
اصول پرورش زنبور عسل

اصول پرورش زنبور عسل

                                                                                ...

مقاله آموزشی پرورش زنبور عسل

مقدمه زنبورهای یک کندو شامل یک ملکه ، چند صد زنبور نر و چندین هزار زنبور کارگر می‌باشد. در تابستان و بهار که زنبورها فعالیت زیادی برای جمع آوری شیره دارند کندو ممکن است 7 - 5 کیلو زنبور داشته ...