عضویت

محتوای مصرف کننده

دوره آموزشی مدیریت رفتار مصرف کنندهConsumer Behavior Management E-learning

دوره آموزشی مدیریت رفتار مصرف کننده Consumer Behavior Management E-learning آموزش مجازی مدیریت رفتار مصرف کننده : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره مدیریت رفتار مصرف ...