0
021284284
محتوای مصرف کننده
12039

دوره آموزشی مدیریت رفتار مصرف کنندهConsumer Behavior Management E-learning

دوره آموزشی مدیریت رفتار مصرف کننده Consumer Behavior Management E-learning آموزش مجازی مدیریت رفتار مصرف کننده : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره مدیریت رفتار مصرف ...