0
021284284
محتوای مسئولیت پذیری اجتماعی
مباحث مسئولیت پذیری اجتماعی Social Responsibility E-learning SA 8000

مباحث مسئولیت پذیری اجتماعی Social Responsibility E-learning SA 8000

گواهینامه SA8000 اثبات می کند که سیستم پاسخگویی اجتماعی شما با شیوه یک استاندارد طراحی شده بر مبنای بهترین نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفته و با آن منطبق شناخته شده است. این استاندارد توسط مراجع ثبت و صدور گواهینامه ...