0
021284284
محتوای مزاج شناسی
آشنایی با علم مزاج شناسی

آشنایی با علم مزاج شناسی

    مزاج شناسی مقدمه: تمامی جنبه های زندگی ما تحت تاثیر طبیعت بدنمان قرار دارد، نوع غذایی که می خوریم می تواند تاثیرات بسیار مهمی بر تمامی اعضای بدن ما از مغز و اعصاب گرفته تا قلب و معده ...
انواع مزاج و ویژگی های آن

انواع مزاج و ویژگی های آن

انواع مزاجها و ویژگی های آنها افراد از نظر نوع مزاج به چهار دسته تقسیم می شوند: ۱)افراد صفراوی مزاج ۲) افراد سوداوی مزاج ۳) افراد بلغمی مزاج ۴) افراد دموی مزاج افراد از نظر نوع مزاج به چهار دسته ...

دوره آموزشی مزاج شناسی Temperament Survey E-learningB

 مزاج، کیفیتی است در طب سنتی، که همان طور که در ذخیره خوارزمشاهی آمده است، از مخلوط شدن عناصر چهارگانه در بدن پیدا می‌شود و دارای ۹ قسم است. دانش شناخت مزاج، از مباحث مهم و بنیادین در طب اخلاط ...