0
021284284
محتوای مذاکره
مقاله در مورد مدیریت مذاکرات و جلسات

مقاله در مورد مدیریت مذاکرات و جلسات

تعریف: جلسه و مذاکره در دنیای کسب و کار جلسه و مذاکرات عبارت است از گرد همایی حداقل دو نفر برای رسیدن به اهداف مختلفی همچون حل مشکلات،تصمیم گیری و... در زمانی معین و مکانی مشخص می باشد.حتی دیدار تصادفی ...

مقاله اصول و فنون مذاکره

بیشتر مدیران حرفه ای به اهمیت مذاکره در زندگی واقفند، زیرا زمان قابل توجهی از زندگی حرفه ای خود را صرف مذاکره می کنند. به علاوه، زندگی شخصی شان هم با مذاکره همرا ه است. موفقیت و اثر بخشی حرفه ...

دوره آموزشی رازهای اصول،فنون و هنر مذاکرهSecrets of the Principles, Techniques and Art of Negotiation E-learning

آموزش رازهای اصول، فنون و هنر مذاکره: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی رازهای اصول، فنون و هنر مذاکره مذاکره و استفاده از تکنیک‌های مناسب، برای اثربخشی کلی یک سازمان - داخلی و خارجی - حیاتی می باشد.اثربخشی سازمانی ...
دوره آموزشی مدیریت مذاکرات و جلسات  Negotiations and meetings management E-learningA

دوره آموزشی مدیریت مذاکرات و جلسات Negotiations and meetings management E-learningA

دوره آموزشی مدیریت مذاکرات و جلسات Negotiations and meetings management E-learningA مذاکره فرآیند تشخیص خواسته ها ، اولیت بندی ، بحث  و توافق بر سر آنهاست.مذاکره همواره با تبادل امتیازات همراه است.امتیازی که ممکن است بزرگ،کوچک،مادی ، معنوی،مشهود یا نامشهود باشد.یک مدیر برتر در ...