0
021284284
محتوای مدیریت کارآفرینی
آشنایی با دوره کارآفرینی

آشنایی با دوره کارآفرینی

معرفی رشته کارآفرینی کارآفرینی عبارت است از مجموعه ای از نظریه ها، فنون و روشهای هدایت اثربخش فعالیتهای کارآفرینی. هدف از اجرای دوره کارشناسی ارشد کارآفرینی تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مدیریت فعالیتهای کارآفرینی در بخش خصوصی دولت و ...
1 2