عضویت

محتوای مدیریت و برنامه ریزی
علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

                                                                                علوم ...
معرفی رشته علوم تربیتی

معرفی رشته علوم تربیتی

گرایش تکنولوژی آموزشی: تکنولوژی آموزشی در لغت از واژه‌های خاص "تکنو" به معنی برخورد سیستماتیک با پدیده‌های علمی, "لوژی" به معنای شناخت، و "آموزش" به معنای فعالیت‌های هدفمندی است که مربیان یا معلمان انجام می‌دهند تا تغییر رفتار یا توانایی ...