عضویت

محتوای مدیریت هزینه های عمومی

دوره آموزشی مدیریت هزینه های عمومیPublic Expenditure Management E-learning

دوره آموزش مجازی مدیریت هزینه های عمومی+ مدرک معتبر آموزش مجازی مدیریت هزینه های عمومی: امکان ثبت نام در دوره مجازیما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آموزش مجازی مدیریت هزینه های عمومی و اخذ مدرک ...