عضویت

محتوای مدیریت مکانهای ورزشی
ورزش و مدیریت ورزشی

ورزش و مدیریت ورزشی

مقدمه: مدیریت ورزشی یکی از مدیریتهای جدیدی است که از چند دهه پیش در دانشگاههای معتبر جهانی به عنوان یکی از گرایشها و تخصص های رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در سطوح مختلف کارشناسی ، کارشناسی ارشد و مقطع ...