0
021284284
محتوای مدیریت مذاکرات
مقاله در مورد مدیریت مذاکرات و جلسات

مقاله در مورد مدیریت مذاکرات و جلسات

تعریف: جلسه و مذاکره در دنیای کسب و کار جلسه و مذاکرات عبارت است از گرد همایی حداقل دو نفر برای رسیدن به اهداف مختلفی همچون حل مشکلات،تصمیم گیری و... در زمانی معین و مکانی مشخص می باشد.حتی دیدار تصادفی ...