0
021284284
محتوای مدیریت شهرسازی
مدیریت شهری-شهرسازی

مدیریت شهری-شهرسازی

تعریف و هدف دوره: نگرش جامع به سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه شهری و نیز تدوین اهداف یکپارچه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در رأس سیاستگزاری و مدیریت شهری قرار می گیرد. تحقق این اهداف، نیازمند ارزیابی ...