عضویت

محتوای مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان
مباحث رسیدگی به شکایات مشتریان  Guidelines for handling complaints in organizations E-learning ISO 10002

مباحث رسیدگی به شکایات مشتریان Guidelines for handling complaints in organizations E-learning ISO 10002

استاندارد ISO 10002  راهنمایی هایی را در درباره فرآیند رسیدگی به شکایات در مورد محصولات سازمان شامل طرح ریزی ، طراحی ، اجرا ، نگهداری و بهبود سیستم ارائه میدهد . این استاندارد برای رفع منازعاتی که منشا برون سازمانی ...