عضویت

محتوای مدار منطقی پیشرفته

دوره آموزشی مدار منطقی The logic circuit E-learning

آموزش مدار منطقی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مدار منطقی یک گیت منطقی روی یک یا دو ورودی منطقی عملیات منطقی انجام می‌دهد و سرانجام یک خروجی منطقی را تولید می‌کند.به دلیل اینکه خروجی هر گیت یکی از سطوح منطقی است پس می‌توان ...