عضویت

محتوای لابراتور دندانسازی
تاریخچه لابراتور دنداسازی

تاریخچه لابراتور دنداسازی

رشد صنعت لابراتوار دندانسازی در سال ۱۸۸۷ دندانپزشکی به نام استو و تکنسینی به نام فرانک . آر آ اِدی Frank. R. Eddy لابراتوار دندانسازی استو ”STOWE“ را در بوستون BOSTON تأسیس کردند، که اولین لابراتوار مجهز بود. آنها تکنسین ...