عضویت

محتوای قرض الحسنه

قرارداد قرض الحسنه از بانك

 نمونه قرارداد قرض الحسنه از بانك قرارداد شماره                                    مورخ     /     /    در اين تاريخ بين بانك                 شعبه :          به نشاني :                                           به نمايندگي                 به عنوان قرض دهنده كه در اين قرارداد اختصاراً بانك ناميده مي شود از يك طرف و ...