عضویت

محتوای فیزیک حالت جامد

دوره آموزشی فیزیک حالت جامد Solid State Physics E-learning

آموزش فیزیک حالت جامد: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی فیزیک حالت جامد دوره  آموزشی فیزیک حالت جامد ازاصول نظری و کاربرد ساختار کوانتومی ماده و مواد می‌باشد این دوره پوششی به‌هنگام از مهم‌ترین پیشرفت‌های علمی در آخرین دهه(به ویژه ...