عضویت

محتوای فنون مذاکره

دوره آموزشی رازهای اصول،فنون و هنر مذاکرهSecrets of the Principles, Techniques and Art of Negotiation E-learning

آموزش رازهای اصول، فنون و هنر مذاکره: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی رازهای اصول، فنون و هنر مذاکره مذاکره و استفاده از تکنیک‌های مناسب، برای اثربخشی کلی یک سازمان - داخلی و خارجی - حیاتی می باشد.اثربخشی سازمانی ...