0
021284284
محتوای فرهنگ و تمدن ایران

دوره آموزشی فرهنگ و تمدن ایران Culture and Civilization of Iran E-learning

ایران کشور و تمدنی بسیار پیچیده و شگفت انگیز  ؛ با تاریخی بسیار درخشان و طولانی است  . از اولین مکان هایی که بشر زندگی دسته جمعی را بنا نهاد و شهرها و بناهای درخشان را به وجود آورد . ...