0
021284284
محتوای عملکرد
tqm

مدیریت جامع کیفیت

مدیریت جامع کیفیت (TQM) چیست؟ مدیریت جامع کیفیت (TQM) فرایندی است متمرکز بر روی مشتری ها، کیفیت محور، مبتنی بر حقایق، متکی بر تیم ها که برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان از طریق ارتقاء مستمر فرایند ها توسط مدیریت ...