عضویت

محتوای عقد قرارداد
مذاکره و عقد قراردادهای فروش

مذاکره و عقد قراردادهای فروش Negotiating and concluding sells’ Contracts E-learning

دوره آموزشی مذاکره و عقد قراردادهای فروش + مدرک فنی حرفه ای مذاکره و عقد قراردادهای فروش Negotiating and concluding sells’ Contracts E-learning آموزش مجازی مذاکره و عقد قراردادهای فروش : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات ...