عضویت

محتوای طواف
manasek haj

فلسفه مناسک حج

فلسفه تشریع حج: حج از بزرگترین ارکان دین است و تبیین احکام ظاهریِ آن، بر عهده فقهاست. هدف اصلی از آفرینش انسان «شناخت خدا» و «رسیدن به مقام حبّ و انس او» ست که به صفا و پاکی و نفس ...