0
021284284
محتوای طراحی جایگاه دام

دوره آموزشی طراحی جایگاه و تاسیسات دام و طیور Designing station and installations of Livestock and poultry E-learning

آموزش طراحی جایگاه و تاسیسات دام و طیور : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی طراحی جایگاه و تاسیسات دام و طیور در گذشته هر دامدار بسته به سلیقه و ابتکار خود و با کمک یک بنای ساده ...