عضویت

محتوای شیوه کشت پنبه
شیوه  کشت پنبه

شیوه کشت پنبه

روش‌های کاشت بذر پنبه آماده‌سازى زمین براى پنبه براى آماده‌سازى زمین سه مرحله شخم، دیسک و ماله‌کشى انجام مى‌گیرد: - شخم: شخم یکى از کارهاى مهم در آماده‌سازى زمین براى کشت پنبه است که به‌صورت عمیق و نسبتاً عمیق و ...