عضویت

محتوای شهر
دوره آموزشی مدیریت امور شهریUrban Affairs Management E-learning

دوره آموزشی مدیریت امور شهریUrban Affairs Management E-learning

آموزش مدیریت امور شهری: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مدیریت امور شهری اگر مدیریت، به درختی تشبیه شود که شاخه‌های گوناگونی، مانند مدیریت صنعتی، مدیریت مالی و چون اینها، دارد، یکی از شاخه‌های جدید این درخت، مدیریت شهری است. ترکیب مدیریت و شهر، مفهوم سازماندهی امور ...