0
021284284
محتوای ساخت قالب های تزریق
دوره آموزشی ساخت قالب های تزریق  Creating injection molds E-learningA

دوره آموزشی ساخت قالب های تزریق Creating injection molds E-learningA

دوره آموزشی ساخت قالب های تزریق Creating injection molds E-learningA دوره ساخت قالب‌های تزریق جامع‌ترین دوره موجود برای طراحی و ساخت قالب‌های تزریق می‌باشد .این دوره انتخاب مواد، ساخت حفره‌ها و هسته‌ها، طرح‌‌های کلی قالب، سیستم‌های راهگاه گرم، تهویه، طراحی ...