عضویت

محتوای زبان صنعت لجستیک

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی صنعت لجستیک Specialized English language logistics industry E-learningA

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی صنعت لجستیک Specialized English language logistics industry E-learningA این دوره به آموزش انگلیسی برای افرادی که درصنعت لجستیک (آماد) مشغول به کار هستند و یا افرادی که در آینده پای به این حوزه میگذارند پرداخته است . این ...