0
021284284
محتوای زبان تخصصی جلسات

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی برگزاری جلسات Specialized English language meeting E-learning

آموزش زبان انگلیسی تخصصی برگزاری جلسات: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی زبان انگلیسی تخصصی برگزاری جلسات این دوره بر مبنای مهارت های اصلی مورد نیاز در دنیای کار و رقابت امروز طراحی شده وبرای تمامی مدیران ، ...