عضویت

محتوای زبان تخصصی

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی مکالمات تلفنی Specialized English language telephone conversations E-learning

آموزش زبان انگلیسی تخصصی مکالمات تلفنی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی زبان انگلیسی تخصصی مکالمات تلفنی این دوره بر مبنای مهارت های اصلی مورد نیاز در دنیای کار و رقابت امروز طراحی شده فراگیری مهارت هایی چون ...

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی روابط اجتماعی محیط کار Professional English for Social Relationship in the Workplace E-learning

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی روابط اجتماعی محیط کار Professional English for Social Relationship in the Workplace E-learning آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی روابط اجتماعی محیط کار : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد ...

دوره آموزشی زبان تخصصی ارائه سمینار و مقالات Specialized language of seminar presentation and articles E-learning

آموزش زبان تخصصی ارائه سمینار و مقالات: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی زبان تخصصی ارائه سمینار و مقالات این دوره بر مبنای مهارت های اصلی مورد نیاز در دنیای کار و رقابت امروز طراحی شده وبرای تمامی ...
دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی منابع انسانی English Language Specialized Human Resources E-learning

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی منابع انسانی English Language Specialized Human Resources E-learning

آموزش زبان انگلیسی تخصصی منابع انسانی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی زبان انگلیسی تخصصی منابع انسانی این دوره دانش پذیران را قادر می سازد تا مهارت های گفتاری و شنیداری خود را درزمینۀ رشته ها و مباحث ...