0
021284284
محتوای زبان بدن
9381

دوره آموزشی تکنیک های ارتباط غیر کلامیNonverbal communication techniques E-learning

دوره آموزشی تکنیک های ارتباط غیر کلامی+ مدرک معتبر آموزش مجازی تکنیک های ارتباط غیر کلامی : امکان ثبت نام در دوره مجازیما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آموزش مجازی تکنیک های ارتباط غیر کلامی و اخذ ...