عضویت

محتوای زبان انگلیسی مکالمات

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی مکالمات تلفنی Specialized English language telephone conversations E-learning

آموزش زبان انگلیسی تخصصی مکالمات تلفنی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی زبان انگلیسی تخصصی مکالمات تلفنی این دوره بر مبنای مهارت های اصلی مورد نیاز در دنیای کار و رقابت امروز طراحی شده فراگیری مهارت هایی چون ...