0
021284284
محتوای زبان انگلیسی سمینار

دوره آموزشی زبان تخصصی ارائه سمینار و مقالات Specialized language of seminar presentation and articles E-learning

آموزش زبان تخصصی ارائه سمینار و مقالات: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی زبان تخصصی ارائه سمینار و مقالات این دوره بر مبنای مهارت های اصلی مورد نیاز در دنیای کار و رقابت امروز طراحی شده وبرای تمامی ...