عضویت

محتوای روانسنجی
معرفی رشته مهندسی کامپیوتر

تعریف روانسنجی

تعریف روانسنجی: منظور از روانسنجی فرآیندی است که تعیین می‌کند یک شخص یا یک شی چه مقدار از یک ویژگی برخوردار است و سنجش را نوعی اندازه‌گیری می‌دانند که در آن از آزمون و وسائل دیگری استفاده می‌شود. بنابراین تعریف ...