0
021284284
محتوای روابط بین الملل
روابط بین الملل

روابط بین الملل

روابط بین‌الملل روابط بین‌الملل به مطالعه روابط میان کشورها، نقش کشورهای مستقل، سازمان‌های بین دولتی، سازمانهای غیردولتی بین‌المللی، سازمان‌های مردم نهاد و شرکت‌های چندملیتی، گفته می‌شود. روابط بین‌الملل یک رشته دانشگاهی است که چون سیاست خارجی یک دولت معین را ...

دوره آموزشی روابط بین الملل International Relations E-learningB

آموزش روابط بین الملل : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی روابط بین الملل روابط بین‌الملل به مطالعه روابط میان کشورها، نقش کشورهای مستقل، سازمان‌های بین دولتی، سازمانهای غیردولتی بین‌المللی، سازمان‌های مردم نهاد و شرکت‌های چندملیتی، گفته می‌شود. ...