0
021284284
محتوای رفتار مصرف کننده

دوره آموزشی راههای ارتقاء رفتار مصرف کنندهWays to Promote Consumer Behavior E-learning

دوره آموزشی دوره آموزشی راههای ارتقاء رفتار مصرف کننده Ways to Promote Consumer Behavior E-learning آموزش مجازی راههای ارتقاء رفتار مضرف کننده: امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام ...