عضویت

محتوای رفتار، سازمان، مدیریت، مربی

دوره آموزشی مدیریت مهارت و دانش رفتار (ویژه مربیان قوه قضائیه) Behavioral Skills and Knowledge Management (especially for Judicial Instructors) E-learning

دوره آموزشی مدیریت مهارت و دانش رفتار (ویژه مربیان قوه قضائیه) + مدرک معتبر مدیریت مهارت و دانش رفتار ، شایستگی است در حوزه خدمات آموزشی مبتنی بر مدیریت مهارت ،دانش و اندوخته های علمی و محیطی است که به ...